WARUNKI OGÓLNE

(w przypadku sprzedaży klientom jako konsumentom)

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA I KLIENCI
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej "OWH") mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawy i usługi pomiędzy

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
73655 Plüderhausen
(zwana dalej "Kübler"),
zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Stuttgarcie pod numerem HRA 280429
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży: DE146618919
Telefon: +49 7181 8003-906
Faks: +49 7181 8003-7906
E-mail: service@kuebler.eu

reprezentowaną przez partnera zarządzającego Kübler GmbH, która jest reprezentowana przez dyrektorów zarządzających, a Tobą jako klientem (zwanym dalej "Klientem"), pod warunkiem, że Klient jest konsumentem. 2.

1.klient jest konsumentem, o ile cel zamówionych przez niego dostaw i usług nie może być w przeważającym stopniu przypisany jego działalności gospodarczej lub zawodowej. Z drugiej strony przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka mająca zdolność prawną, która zawierając umowę, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek. 3.

1.ogólne warunki handlowe klienta nie stają się częścią umowy, nawet jeśli firma Kübler nie wyrazi wobec nich wyraźnego sprzeciwu.

2. ZAWARCIE UMOWY
2.1. zawarcie umowy nastąpi w języku niemieckim.

2.2) Ilustracje, rysunki, dane dotyczące wagi i wymiarów oraz inne opisy towarów zawarte w informacjach należących do oferty są jedynie w przybliżeniu miarodajne, o ile nie zostały wyraźnie określone jako wiążące. 3.

2.umowa może zostać zawarta z firmą Kübler za pomocą funkcji zamówienia na stronie internetowej "https://www.kuebler.eu" (zwanej dalej "stroną internetową firmy Kübler") lub przez telefon, e-mail, faks lub pocztę (zwanych dalej łącznie "umową na odległość").

2.informacje lub prezentacje na stronie internetowej firmy Kübler nie stanowią prawnie wiążącej oferty, a jedynie niewiążące zaproszenie klienta do złożenia oferty zawarcia umowy z firmą Kübler. 5.

2.jeśli klient korzysta z funkcji zamówienia na stronie internetowej firmy Kübler w celu zawarcia umowy, składa on prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy (zwaną dalej "ofertą klienta") po wprowadzeniu wymaganych danych osobowych, klikając przycisk "ZAMÓWIENIE ZA PŁATNOŚĆ". Klient będzie związany ofertą klienta przez trzy dni robocze, chyba że wcześniej ją odwoła (punkt 3). Za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w siedzibie firmy Kübler w Plüderhausen. 6.

2.6) Przed wysłaniem zamówienia i naciśnięciem przycisku"ZAMÓWIENIE ZA PŁATNOŚĆ" klient może w każdej chwili przejrzeć dane zamówienia, zmienić zamówienie lub anulować proces zamówienia.

2.oferta klienta może zostać złożona i przesłana tylko wtedy, gdy klient wcześniej zaakceptował niniejsze OWU, klikając przycisk "Przeczytałem OWU i zgadzam się z nimi, wysyłając zamówienie", a tym samym włączył je do swojej oferty klienta. 8.

2.po otrzymaniu oferty klienta firma Kübler wyśle klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną, w którym ponownie zostaną wymienione szczegóły zamówienia klienta i które klient może wydrukować za pomocą funkcji "Drukuj". Automatyczne potwierdzenie odbioru dokumentuje jedynie, że firma Kübler otrzymała ofertę klienta i nie stanowi przyjęcia oferty klienta. 9.

2.firma Kübler może przyjąć ofertę klienta w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania oferty klienta. 10.

2.jeśli produkt zamówiony przez klienta nie jest dostępny lub ma być dostarczony na adres poza Republiką Federalną Niemiec, firma Kübler nie przyjmie oferty klienta. W przypadku nieprzyjęcia oferty klienta, firma Kübler poinformuje o tym klienta w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania oferty klienta i niezwłocznie zwróci wszystkie otrzymane już płatności. 11.

2.umowa jest prawnie skuteczna dopiero wtedy, gdy klient otrzyma od firmy Kübler oświadczenie o jej przyjęciu. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia jest wysyłane osobnym e-mailem (potwierdzenie zamówienia). W tym e-mailu, ale najpóźniej w momencie dostawy towaru, tekst umowy (składający się z zamówienia, ogólnych warunków i potwierdzenia zamówienia) zostanie przesłany klientowi przez firmę Kübler na trwałym nośniku danych (e-mail lub wydruk papierowy). Tekst umowy będzie przechowywany zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. PRAWO DO ODWOŁANIA
3.1) Klienci będący konsumentami (patrz punkt 1.2, zdanie 1) mają prawo do odstąpienia od umowy przy zawieraniu umowy sprzedaży na odległość (patrz punkt 2.3), o czym firma Kübler informuje w dalszej części zgodnie z modelem prawnym. Wyjątki dotyczące prawa do odstąpienia od umowy są uregulowane w punkcie 3.2. Przykładowy formularz rezygnacji znajduje się w sekcji 3.3.

- Polityka anulowania -

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do anulowania tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy wysłać do nas

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
73655 Plüderhausen
Telefon: +49 7181 8003-906
Faks: +49 7181 8003-7906
E-mail: service@kuebler.eu

poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza rezygnacji, który nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas niedroga dostawa standardowa), bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, którego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o anulowaniu tej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Poniesiemy bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

- Koniec polityki anulowania -

3.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:

3.2.1. umowy o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub ustalenie przez klienta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb klienta;

3.2.2. umów o dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostawie.

3.3. firma Kübler informuje o wzorze formularza odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa w następujący sposób:

Formularz rezygnacji z modelu

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz)

Do
Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
73655 Plüderhausen
Telefon: +49 7181 8003-906
Faks: +49 7181 8003-7906
E-mail: service@kuebler.eu

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

- Adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta(ów)

- Data(y)

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania.

4. DOSTAWA | OKRES DOSTAWY
4.1 Firma Kübler ma prawo do dostaw częściowych, o ile jest to uzasadnione dla klienta. 2.

4.dostawa zostanie zrealizowana na adres domowy klienta lub na inny adres dostawy, który klient może podać w procesie składania zamówienia. Dostawa będzie realizowana tylko na adresy w Niemczech. 3.

4.termin dostawy w przypadku dostawy standardowej wynosi maksymalnie 7 dni roboczych, chyba że na stronie internetowej firmy Kübler podano inny termin dostawy. Okres dostawy rozpoczyna się od zawarcia umowy, pod warunkiem że cena zakupu została zapłacona z góry (patrz punkt 2.11). 4.

4.jeśli firma Kübler nie może dotrzymać wiążących terminów dostaw z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności ("niedostępność usługi"), firma Kübler niezwłocznie poinformuje o tym klienta i jednocześnie poda mu przewidywany nowy termin dostawy. Jeśli usługa nie jest dostępna w nowym terminie, obie strony mają prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części; wszelkie świadczenia już zapłacone przez klienta zostaną natychmiast zwrócone. Przypadkiem niedostępności usługi w tym sensie jest w szczególności nieterminowa dostawa przez dostawcę firmy Kübler, jeśli firma Kübler zawarła zgodną transakcję zabezpieczającą i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy przez dostawcę. 5.

4.ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu towarów (przeniesienie ryzyka) przechodzi na klienta w momencie przekazania towarów.

5. ZACHOWANIE TYTUŁU
Jeśli firma Kübler wyśle towar do klienta przed całkowitą zapłatą ceny zakupu, dostarczony towar pozostaje własnością firmy Kübler do momentu całkowitej zapłaty.

6. CENY | KOSZTY WYSYŁKI
6.1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej firmy Kübler zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT.

6.2. wszelkie koszty wysyłki do klienta, jak również inne koszty (koszty lub opłaty za pobraniem) zostaną wskazane klientowi oddzielnie w procesie składania zamówienia przed wysłaniem oferty klienta.

6.jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 3.1, firma Kübler ponosi koszty przesyłki zwrotnej, ale nie koszty przesyłki za pobraniem. Firma Kübler dołączy do przesyłki naklejoną wcześniej etykietę zwrotną. W przypadku zagubienia etykiety zwrotnej klient może zwrócić się o nią do działu obsługi klienta firmy Kübler:

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
Telefon: +49 7181 8003-906
E-mail: service@kuebler.eu

6.4. Jeśli firma Kübler realizuje dostawy częściowe, koszty wysyłki ponoszone są tylko za pierwszą dostawę częściową.

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI
7.1. klient może zapłacić za pomocą systemu PayPal, karty kredytowej, AmericanExpress, polecenia zapłaty, faktury lub przedpłaty. Udostępnienie faktury za metodę płatności jest realizowane przez dostawcę usług płatniczych , firmę Crefo Payment GmbH & Co KG (Schloßstraße 20, 12163 Berlin), po uprzednim sprawdzeniu zdolności kredytowej.

7.szczegóły dotyczące sposobów płatności zostaną wyjaśnione klientowi przedzłożeniem oferty klienta poprzez kliknięcie przycisku"ZAMAWIAM PŁATNOŚĆ"; do tego momentu zmiana sposobu płatności jest możliwa w każdej chwili.

7.zapłata ceny zakupu wraz z odpowiednimi kosztami wysyłki jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy (patrz punkt 2.11). W przypadku wysyłki za pobraniem, powyższe koszty stają się wymagalne w momencie przekazania klientowi.

8. POTRĄCENIE | PRAWO ZATRZYMANIA
8.(1) Klientowi przysługuje prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są gotowe do rozstrzygnięcia lub są bezsporne.

8.2. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne zostało prawomocnie stwierdzone, jest gotowe do rozstrzygnięcia lub jest bezsporne i opiera się na tym samym stosunku umownym. 3. Klient ma prawo zatrzymania w przypadku wad.

8.3. prawa klienta w przypadku wad dostawy nie są jednak ograniczone przez punkty 8.1 i 8.2.

9. GWARANCJA
9.1 Firma Kübler ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe i wady prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności §§ 434 i nast. BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny), chyba że poniżej określono inaczej. 2.

9.2. z zastrzeżeniem odmiennego porozumienia w sprawie jakości w indywidualnym przypadku, nie przysługują prawa z tytułu wad

9.2.1. w przypadku różnic w kolorach zależnych od partii;

9.2.2. w przypadku tolerancji wymiarowej danej części produkcyjnej wynoszącej +/- 2 cm;

9.2.3. w przypadku wartości skurczu < 3 %;

9.2.4. w przypadku zużycia;

9.2.5. w przypadku stanu towarów lub uszkodzeń powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, niezgodnego z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania, niewłaściwej pielęgnacji lub nadmiernego obciążenia lub użytkowania;

9.2.6. w przypadku stanu towarów lub uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, szczególnych czynników zewnętrznych, które nie są zakładane w umowie lub w wyniku użycia towarów poza użyciem zakładanym w umowie lub normalnym użyciem.

9.3. jeżeli towary są środkami ochrony indywidualnej (PPE), obowiązują następujące postanowienia specjalne:

9.3.1 Klient musi bezwzględnie przestrzegać informacji podanych przez producenta, w szczególności dotyczących instrukcji czyszczenia, instrukcji użytkowania i instrukcji napraw. Firma Kübler nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem informacji podanych przez producenta. Ponadto, klient jest odpowiedzialny za określenie wymaganej klasy ochrony produktów PPE. Firma Kübler nie ponosi odpowiedzialności za klasę ochrony wymaganych przez Ciebie środków ochrony indywidualnej. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku zawarcia z klientem odmiennej umowy. 3.2.

9.3.2 Wszelkie przetwarzanie lub dalsze przetwarzanie, a także wszelkie inne modyfikacje towarów przez klienta spowodują unieważnienie certyfikacji towarów PPE. Firma Kübler nie uznaje gwarancji za wady, które powstały wyłącznie w wyniku takiej zmiany dokonanej przez klienta. 4.

9.okres przedawnienia roszczeń prawnych z tytułu wad wynosi dwa lata i rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru. 5.

9.klient powinien zgłosić reklamację dostarczonego towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi do dostawcy i poinformować o tym firmę Kübler. Jeśli klient tego nie zrobi, nie będzie to miało wpływu na jego prawne lub umowne roszczenia gwarancyjne.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Firma Kübler odpowiada wobec klienta za wszystkie umowne, quasi umowne i prawne, w tym deliktowe, roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów w następujący sposób:

10.1. firma Kübler ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z jakiegokolwiek powodu prawnego

(i.) w przypadku umyślności lub rażącego niedbalstwa,

(ii.) w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,

(iii.) w przypadku przejęcia gwarancji na jakość towarów lub innej gwarancji,

(iv.) w przypadku wad ukrytych w wyniku oszustwa,

(v.) z powodu obowiązkowej odpowiedzialności (np. zgodnie z prawem o odpowiedzialności za produkt). 2.

10.jeśli firma Kübler przez zaniedbanie naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że firma Kübler ponosi nieograniczoną odpowiedzialność zgodnie z punktem 10.1. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, które umowa nakłada na firmę Kübler zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu klient może regularnie polegać. 3.

10.3 Odpowiedzialność firmy Kübler jest wykluczona w inny sposób.

10.4. przepisy dotyczące odpowiedzialności zawarte w punktach od 10.1 do 10.3 obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności firmy Kübler za jej zastępców i przedstawicieli prawnych.

11. OCHRONA DANYCH
11.1 Firma Kübler wykorzystuje dane osobowe dostarczone przez klienta (takie jak nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer konta i kod bankowy) zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 2.

11.wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia transakcji biznesowej będą przechowywane przez firmę Kübler i wykorzystywane do realizacji zamówień, zarządzania relacjami z klientem, dostawy towarów, przetwarzania płatności i zapobiegania złym długom oraz, w razie potrzeby, przekazywane w tym celu partnerom usługowym, z których usług firma Kübler korzysta w celu realizacji umowy (takim jak np. firmy spedycyjne lub instytucje kredytowe). Ponadto dane są wykorzystywane do własnych celów reklamowych i marketingowych firmy Kübler, np. do wysyłania pisemnych informacji promocyjnych. Firma Kübler wykorzystuje adres e-mail klienta do wysyłania ofert promocyjnych, jeśli klient nie wyraził sprzeciwu. Jeśli wymaga to zgody klienta, firma Kübler uzyska ją z wyprzedzeniem. Również reklama telefoniczna będzie miała miejsce tylko za wyraźną zgodą klienta.

11.3 Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, powiadamiając

Paul H. Kübler
Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
73655 Plüderhausen
Telefon: +49 (0) 7181 8003-0
Faks: +49 (0) 7181 8003-31
E-mail: marketing@kuebler.eu 

możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu i przetwarzaniu Twoich danych dla naszych celów reklamowych i marketingowych oraz cofnąć zgodę, której udzieliłeś na wykorzystywanie Twoich danych.

12. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Wszystkie stosunki prawne między firmą Kübler a klientem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie została cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania.

13. ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
13.1 Komisja Europejska udostępnia w Internecie platformę do rozwiązywania sporów online pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr  

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług, w których uczestniczy konsument. 2.

13.2 Firma Kübler nie jest zobowiązana ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

 

Status: grudzień 2020 r