ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Jako firma rodzinna bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność społeczną i projektujemy cały nasz łańcuch wartości zgodnie z surowymi zasadami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi.

Tutaj możesz dowiedzieć się, jakie cele stawiamy sobie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i jakie projekty już dziś realizujemy.

Do raportu o zrównoważonym rozwoju:

Katalog online   Katalog PDF

Inne wersje językowe:

SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA WSZYSTKICH

W KÜBLER jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności jako jednego z wiodących producentów w naszej branży, dlatego przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego działania i podejmowania decyzji z uwzględnieniem kwestii społecznych, ekonomicznych i ekologicznych

Z tego powodu opracowaliśmy który określa nasze ogólnofirmowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju i zgodności z przepisami, a także nasze wymagania wobec dostawców i usługodawców w tym zakresie. Naszym celem jest jeszcze mocniejsze zakotwiczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju jako integralnej części wszystkich działań korporacji.


Deklaracja polityki     Deklaracja Polityki (Wielka Brytania)

KODEKS POSTĘPOWANIA.

ZRÓWNOWAŻONY POSTĘP

My, firma Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, jesteśmy zaangażowani w naszą odpowiedzialność społeczną. Wspierani przez naszą odpowiedzialną świadomość społecznego, ekologicznego i ekonomicznego projektu całego łańcucha wartości, stawiamy czoła wyzwaniom coraz bardziej sieciowej i globalnej gospodarki. 

Nasz Kodeks Postępowania opiera się na uznanych na całym świecie zasadach ochrony praw człowieka i praw pracowniczych, wyrażonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Podstawowych Standardach Pracy MOP, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Ponadto nasz Kodeks Postępowania opiera się na odpowiednich umowach międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska. 

Poprzez to zobowiązanie wspieramy cel, jakim jest egzekwowanie i ulepszanie praw człowieka, standardów pracy, standardów społecznych i środowiskowych w procesach tworzenia wartości ekonomicznej.


Kodeks Postępowania     Kodeks Postępowania (Wielka Brytania)

Prezentacja ryzyk i środków KÜBLER

Aby zidentyfikować ryzyko w naszym łańcuchu dostaw, przeprowadziliśmy analizę ryzyka, zarówno na poziomie kraju, jak i dostawcy. 

Analiza została oparta na ryzyku sektorowym zawartym w Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie promowania odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w przemyśle odzieżowym i obuwniczym. Zostały one wykorzystane do oceny ryzyka dla poszczególnych krajów w oparciu o wiarygodne źródła zewnętrzne. Jako źródła zewnętrzne wykorzystano na przykład Globalny Indeks Praw ITUC oraz Indeks Efektywności Środowiskowej. Na poziomie dostawcy, środki łagodzące i wiedza o faktycznym negatywnym wpływie zostały wykorzystane do określenia indywidualnego ryzyka każdego dostawcy. 

Zidentyfikowane ryzyka zostały ocenione i uszeregowane według prawdopodobieństwa wystąpienia, dotkliwości i naszej zdolności do wywierania wpływu. 

 W analizie ryzyka zidentyfikowaliśmy zagrożenia w obszarach godzin pracy, wynagrodzeń i korupcji w firmach produkujących odzież gotową i odpowiednio nadaliśmy im priorytety. Aby skutecznie i odpowiednio przeciwdziałać tym zagrożeniom, polegamy przede wszystkim na osobistej wymianie z naszymi dostawcami poprzez regularne wizyty i podnoszenie świadomości negatywnego wpływu na poziomie kierownictwa. 

Jednocześnie weryfikujemy nasze własne praktyki zakupowe pod kątem aspektów, które mogą zwiększać ryzyko związane z godzinami pracy i wynagrodzeniami. Aby zapewnić skuteczność naszych środków, stosujemy również selektywny przegląd z audytami społecznymi przeprowadzanymi przez niezależne strony trzecie.

W obszarze procesów mokrych priorytetowo potraktowano ryzyko związane z niebezpiecznymi chemikaliami, zużyciem i zanieczyszczeniem wody oraz emisją gazów cieplarnianych. Oprócz zgodności z lokalnymi przepisami, polegamy na edukacji i szkoleniach w zakresie obchodzenia się z chemikaliami i możliwości redukcji zużycia wody i emisji gazów cieplarnianych oraz minimalizacji ryzyka.

Promujemy również wdrażanie certyfikatu OEKO-TEX® STeP wśród naszych dostawców, którzy pracują w procesach barwienia i wykańczania . Oprócz aspektów społecznych, ta certyfikacja obejmuje również ścisłe limity ekologiczne i dotyczy zużycia wody i zanieczyszczeń, a także emisji gazów cieplarnianych.

Jesteśmy przekonani, że środki te zminimalizują zidentyfikowane ryzyko i umożliwią nam dalsze wdrażanie naszych wysokich standardów społecznych i środowiskowych w naszym łańcuchu dostaw.

[Wersja 1 | Stan na: 09.12.2022]

Raportowanie Green Button 2.0

Za pośrednictwem tego raportu firma KÜBLER co roku publicznie informuje i w sposób odpowiedni dla grupy docelowej o realizacji swoich zobowiązań w zakresie należytej staranności korporacyjnej we własnych łańcuchach dostaw tekstyliów.

RaportowanieRaportowanie (Wielka Brytania)