ALGEMENE VOORWAARDEN

(voor verkoop aan klanten als consumenten)

1. TOEPASSINGSGEBIED EN KLANTENKRING
1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen "AV") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor leveringen en diensten tussen de

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
73655 Plüderhausen
(hierna te noemen "Kübler"),
ingeschreven in het handelsregister van de Districtsrechtbank van Stuttgart onder HRA 280429
Identificatienummer voor de omzetbelasting: DE146618919
Telefoon: +49 7181 8003-906
Fax: +49 7181 8003-7906
E-mail: service@kuebler.eu

vertegenwoordigd door de managing partner Kübler GmbH, die vertegenwoordigd wordt door de directeuren, en jij als klant (hierna te noemen de "Klant"), op voorwaarde dat de Klant een consument is. 2.

1.de Klant is een consument voor zover het doel van zijn bestelde leveringen en diensten niet in hoofdzaak aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Anderzijds is een ondernemer elke natuurlijke of rechtspersoon of partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. 3.

1.de algemene voorwaarden van de klant worden geen deel van de overeenkomst, ook niet als Kübler er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1. het sluiten van de overeenkomst geschiedt in de Duitse taal.

2.2) Afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maataanduidingen en andere beschrijvingen van de goederen uit de bij de aanbieding behorende informatie zijn slechts bij benadering gezaghebbend, voor zover ze niet uitdrukkelijk als bindend worden aangeduid. 3.

2.de overeenkomst met Kübler kan gesloten worden met behulp van de bestelfunctie op de website "https://www.kuebler.eu" (hierna te noemen de "Kübler website") of per telefoon, e-mail, fax of post (hierna gezamenlijk te noemen de "overeenkomst op afstand").

2.informatie of presentaties op de website van Kübler vormen geen wettelijk bindend aanbod, maar slechts een niet-bindende uitnodiging aan de klant om Kübler een aanbod te doen om een overeenkomst te sluiten. 5.

2.als de klant de bestelfunctie op de Kübler website gebruikt om een overeenkomst te sluiten, doet hij een wettelijk bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door op de "Koop nu" knop te klikken na het invoeren van de vereiste persoonsgegevens (hierna "aanbod van de klant" genoemd). De klant is gedurende drie werkdagen aan het aanbod van de klant gebonden, tenzij hij het vooraf herroepen heeft (clausule 3). Alle weekdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen op de maatschappelijke zetel van Kübler in Plüderhausen, worden als werkdagen beschouwd. 6.

2.voordat de klant de bestelling verstuurt en op de "Koop nu" knop drukt, kan hij de bestelgegevens op elk moment bekijken, de bestelling wijzigen of het bestelproces annuleren. 7.

2.de offerte van de klant kan alleen ingediend en verzonden worden als de klant deze Algemene Voorwaarden vooraf aanvaard heeft door op de knop "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en verklaar me akkoord door de bestelling te verzenden" te klikken en ze daarmee in zijn klantenofferte opgenomen heeft. 8.

2.na ontvangst van de aanbieding van de klant stuurt Kübler de klant per e-mail een automatische ontvangstbevestiging waarin de gegevens van de bestelling van de klant nog eens opgesomd worden en die de klant met de functie "Afdrukken" kan uitprinten. De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat Kübler het aanbod van de klant heeft ontvangen en houdt geen aanvaarding van het aanbod van de klant in. 9.

2.kübler kan het aanbod van de klant aanvaarden binnen drie werkdagen na ontvangst van het aanbod van de klant. 10.

2.als het door de klant bestelde product niet beschikbaar is of geleverd moet worden op een adres buiten de Bondsrepubliek Duitsland, ziet Kübler af van aanvaarding van het aanbod van de klant. In geval van niet-aanvaarding van het aanbod van de klant, zal Kübler de klant binnen drie werkdagen na ontvangst van het aanbod van de klant daarvan op de hoogte brengen en de reeds ontvangen betalingen onmiddellijk terugbetalen. 11.

2.het contract is pas rechtsgeldig wanneer de klant een verklaring van aanvaarding van Kübler ontvangt. De verklaring van aanvaarding wordt met een aparte e-mail (orderbevestiging) verstuurd. In deze e-mail, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, wordt de tekst van de overeenkomst (bestaande uit de bestelling, algemene voorwaarden en opdrachtbevestiging) door Kübler op een permanente gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) aan de klant toegezonden. De tekst van het contract wordt opgeslagen volgens de wetten op de gegevensbescherming.

3. RECHT VAN HERROEPING
3.1) Klanten die consumenten zijn (cf. punt 1.2, zin 1) hebben een wettelijk herroepingsrecht bij het sluiten van een overeenkomst voor verkoop op afstand (cf. punt 2.3), waarover Kübler in het hiernavolgende informeert overeenkomstig het wettelijke model. De uitzonderingen op het herroepingsrecht worden geregeld in clausule 3.2. Een voorbeeld van een annuleringsformulier is te vinden in hoofdstuk 3.3.

- Annuleringsvoorwaarden -

Herroepingsrecht

Je hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft gekregen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons op de hoogte brengen van het volgende

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
73655 Plüderhausen
Telefoon: +49 7181 8003-906
Fax: +49 7181 8003-7906
E-mail: service@kuebler.eu

door middel van een duidelijke verklaring (b.v. een brief per post, fax of e-mail) van je besluit deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als je je uit deze overeenkomst terugtrekt, moeten wij alle betalingen die wij van je ontvangen hebben terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van je terugtrekking uit deze overeenkomst ontvingen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij uitdrukkelijk anders met je overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Je moet de goederen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons van de herroeping van dit contract op de hoogte brengt, aan ons teruggeven of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van manipulatie van de goederen die niet nodig is om de toestand, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

- Einde van de annuleringsvoorwaarden -

3.2. het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

3.2.1. overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de klant beslissend is of die duidelijk aan de persoonlijke behoeften van de klant zijn aangepast;

3.2.2. contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als het zegel ervan na de levering is verwijderd.

3.3. Kübler informeert over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling als volgt:

Modelformulier voor annulering

(Als je het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

Naar
Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
73655 Plüderhausen
Telefoon: +49 7181 8003-906
Fax: +49 7181 8003-7906
E-mail: service@kuebler.eu

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4. LEVERING | LEVERINGSTERMIJN
4.1 Kübler heeft het recht deelleveringen te doen, voor zover dat voor de klant redelijk is. 2.

4.er wordt geleverd op het huisadres van de klant of op een ander afleveradres dat de klant in het bestelproces kan opgeven. Er wordt alleen geleverd op afleveradressen in Duitsland. 3.

4.de leveringstermijn voor standaardlevering is maximaal 7 werkdagen, tenzij op de Kübler website een andere leveringstermijn wordt vermeld. De leveringstermijn begint met het sluiten van het contract, op voorwaarde dat de koopprijs vooruit betaald is (zie paragraaf 2.11). 4.

4.als Kübler niet in staat is bindende leveringstermijnen na te komen om redenen waarvoor Kübler niet verantwoordelijk is ("niet-beschikbaarheid van de dienst"), brengt Kübler de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte en deelt hem tegelijk de verwachte nieuwe leveringstermijn mee. Als de dienst ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben beide partijen het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken; de door de klant reeds betaalde tegenprestatie wordt onmiddellijk terugbetaald. Een geval van niet-beschikbaarheid van de dienst in deze zin is met name de niet tijdige levering door de leverancier van Kübler, als Kübler een congruente dekkingstransactie heeft gesloten en niet verantwoordelijk is voor de vertraagde levering door de leverancier. 5.

4.het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de goederen (risico-overdracht) gaat op de klant over wanneer de goederen worden overhandigd.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Als Kübler de goederen aan de klant verzendt voordat de koopprijs volledig betaald is, blijven de geleverde goederen eigendom van Kübler tot de betaling volledig is voldaan.

6. PRIJZEN | VERZENDKOSTEN
6.1 Alle op de Kübler website vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

6.2. eventuele kosten voor verzending naar de klant en andere kosten (rembourskosten of -kosten) worden in het bestelproces apart aan de klant meegedeeld, voordat de offerte van de klant wordt verzonden.

6.als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht volgens lid 3.1, draagt Kübler de kosten van de retourzending, maar niet de rembourskosten. Kübler zal een voorgefrankeerd retouretiket bij de zending voegen. Als het retouretiket zoek is, kan de klant het ook opvragen bij de klantenservice van Kübler:

Maandag tot vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur
Telefoon: +49 7181 8003-906
E-mail: service@kuebler.eu

6.4. als Kübler deelleveringen doet, worden alleen voor de eerste deellevering verzendkosten gemaakt.

7. BETALINGSMODALITEITEN
7.de klant kan vooraf betalen met PayPal, credit card, American Express, automatische incasso of contant. 2.

7.de details van de betalingsmodaliteiten worden aan de klant uitgelegd voordat hij zijn klantaanbieding indient door op de "Nu kopen" knop te klikken; tot dit punt is een wijziging van de betalingsmodaliteit op elk moment mogelijk.

7.de betaling van de koopprijs plus eventuele verzendkosten is onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst (cf. Artikel 2.11). In het geval van een verzending onder rembours zijn de bovengenoemde kosten verschuldigd bij de overhandiging aan de klant.

8. VERREKENING | RECHT VAN RETENTIE
8.(1) De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, klaar liggen om beslist te worden of onbetwist zijn.

8.2. de klant mag een retentierecht alleen uitoefenen als zijn tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, klaar ligt om beslist te worden of onbetwist is en op dezelfde contractuele relatie berust. 3. de klant heeft een retentierecht in geval van gebreken.

8.3. de rechten van de klant in geval van gebreken in de levering worden echter niet beperkt door de clausules 8.1 en 8.2.

9. GARANTIE
9.1 Kübler is aansprakelijk voor materiële gebreken en eigendomsgebreken volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), tenzij hieronder anders bepaald. 2.

9.2. behoudens een afwijkende overeenkomst over de kwaliteit in een individueel geval, zijn er geen rechten met betrekking tot gebreken

9.2.1. in het geval van partij-afhankelijke kleurverschillen;

9.2.2. in het geval van maattoleranties op het betreffende produktiedeel van +/- 2 cm;

9.2.3. in het geval van krimpwaarden van < 3 %;

9.2.4. in geval van slijtage;

9.2.5. in geval van toestand van de goederen of schade die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van onjuiste behandeling die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing, onjuiste opslag, onjuiste verzorging of overmatige belasting of gebruik;

9.2.6. in geval van toestand van de goederen of schade die optreedt ten gevolge van overmacht, bijzondere invloeden van buitenaf die in het kader van het contract niet verondersteld worden of ten gevolge van het gebruik van de goederen buiten het gebruik dat in het kader van het contract verondersteld of gebruikelijk is.

9.3. Voor zover de goederen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zijn, gelden de volgende bijzondere bepalingen:

9.3.1 De klant moet de informatie van de fabrikant zonder mankeren in acht nemen, in het bijzonder wat betreft de reinigingsvoorschriften, de gebruiksaanwijzing en de instructies voor reparaties. Kübler is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen van de fabrikant. Verder is de klant verantwoordelijk voor het bepalen van de vereiste beschermingsklasse van de PBM goederen. Kübler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beschermingsklasse van de door jou gewenste PBM goederen. Het bovenstaande geldt niet in geval van een afwijkende overeenkomst met de klant. 3.2.

9.3.2 Elke bewerking of verdere verwerking, evenals elke andere wijziging van de goederen door de klant maakt de certificering van de PBM goederen ongeldig. Kübler aanvaardt geen garantie voor gebreken die alleen ontstaan door zo'n verandering door de klant. 4.

9.de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen wegens gebreken is twee jaar en begint te lopen vanaf de levering van de goederen. 5.

9.de klant wordt verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te klagen en Kübler hiervan op de hoogte te brengen. Als de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele garantieaanspraken.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Kübler is jegens de klant aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, ook uit onrechtmatige daad voortvloeiende aanspraken op schadevergoeding en vergoeding van onkosten als volgt:

10.1. Kübler is onbeperkt aansprakelijk om welke rechtsgrond dan ook

(i.) in geval van opzet of grove nalatigheid,

(ii.) in geval van opzettelijk of door nalatigheid toegebracht letsel aan leven, ledematen of gezondheid,

(iii.) in geval van het ingaan van een garantie voor de kwaliteit van de goederen of een andere garantie,

(iv.) in het geval van bedrieglijk verzwegen gebreken,

(v.) wegens verplichte aansprakelijkheid (b.v. volgens de wet op de productaansprakelijkheid). 2.

10.als Kübler nalatig een essentiële contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij Kübler onbeperkt aansprakelijk is volgens paragraaf 10.1. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst volgens haar inhoud aan Kübler oplegt om het doel van de overeenkomst te bereiken, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen. 3.

10.3 De aansprakelijkheid van Kübler is anders uitgesloten.

10.4. De aansprakelijkheidsbepalingen in sectie 10.1 tot sectie 10.3 gelden ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van Kübler voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

11. GEGEVENSBESCHERMING
11.1 Kübler gebruikt de door de klant verstrekte persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, rekeningnummer en bankcode) volgens de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming. 2.

11.alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de zakelijke transactie worden door Kübler opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van bestellingen, het beheer van de klantrelatie, de levering van goederen, de verwerking van betalingen en de voorkoming van dubieuze vorderingen, en, indien nodig, voor dit doel doorgegeven aan dienstverlenende partners waarvan Kübler gebruik maakt voor de afwikkeling van de overeenkomst (zoals, bijvoorbeeld, verzendbedrijven of kredietinstellingen). Verder worden de gegevens gebruikt voor Küblers eigen reclame- en marketingdoeleinden, bijv. voor het verzenden van schriftelijke reclame-informatie. Kübler zal het e-mailadres van de klant gebruiken om reclameaanbiedingen te sturen, als de klant daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt. Als daarvoor de toestemming van de klant nodig is, zal Kübler die toestemming vooraf verkrijgen. Telefonische reclame vindt ook alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming van de klant.

11.3 De klant kan zijn toestemming op elk moment intrekken door een kennisgeving aan

Paul H. Kübler
Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
73655 Plüderhausen
Telefoon: +49 (0) 7181 8003-0
Fax: +49 (0) 7181 8003-31
E-mail: marketing@kuebler.eu 

je kunt bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking van je gegevens voor onze eigen reclame- en marketingdoeleinden en de toestemming die je eventueel voor het gebruik van je gegevens hebt gegeven, intrekken.

12. TOEPASSELIJK RECHT
Alle rechtsverhoudingen tussen Kübler en de klant worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

13. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING
13.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr  

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is. 2.

13.2 Kübler is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

Status: december 2020