BESCHERMENDEKLEDING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN

De norm specificeert de minimumeisen voor beschermende pakken tegen chemicaliën voor beperkt gebruik (type 6). Het biedt beperkte bescherming tegen blootstelling aan vloeibare aërosolen, nevel en lichte spatten van chemicaliën.

Deze beschermende kleding is bedoeld voor gebruik in situaties waarin het gevaar voor verwonding gering wordt geacht, omdat de drager tijdig passende maatregelen zou kunnen nemen als zijn kleding verontreinigd zou raken. Beschermende kleding van dit type vormt het laagste prestatieniveau van chemische bescherming. Speciale chemicaliën moeten vooraf getest worden.

EN 13034 Type 6

Dit kledingstuk is gemerkt met dit pictogram.