DUURZAAM VOOR MORGE

Als familiebedrijf nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus en ontwerpen wij onze hele waardeketen volgens strikte sociale, ecologische en economische principes.

Hier leest u welke doelen wij nastreven op het gebied van duurzaamheid en welke projecten wij vandaag al uitvoeren.

Naar het duurzaamheidsverslag

Online cataloogPDF cataloog

EERLIJK VOOR IEDEREEN

Wij van KÜBLER zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als een van de marktleidende fabrikanten in onze branche, en daarom hechten wij veel belang aan duurzaam handelen en besluitvorming, waarbij we rekening houden met sociale, economische en ecologische overwegingen.

Daarom hebben wij een waarin onze bedrijfsbrede opvattingen over duurzaamheid en naleving zijn vastgelegd, evenals onze eisen aan leveranciers en dienstverleners in dit verband. Ons doel is het concept duurzaamheid nog steviger te verankeren als integraal onderdeel van alle bedrijfsactiviteiten.


GEDRAGSCODE.

DUURZAAM VOORUIT

Wij, de firma Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, zetten ons in voor onze sociale verantwoordelijkheid. Gesteund door ons verantwoordelijk bewustzijn van de sociale, ecologische en economische vormgeving van de hele waardeketen, gaan we de uitdagingen van een steeds meer genetwerkte en globale economie aan. 

Onze gedragscode is gebaseerd op de internationaal erkende principes voor de bescherming van mensenrechten en arbeidsrechten, zoals die tot uitdrukking komen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de fundamentele arbeidsnormen van de IAO, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Bovendien is onze gedragscode gebaseerd op relevante internationale overeenkomsten voor de bescherming van het milieu. 

Met dit engagement steunen we het streven naar handhaving en verbetering van de normen inzake mensenrechten, arbeid, sociale en milieu-aspecten in economische waardecreatieprocessen.

Presentatie van risico's en maatregelen KÜBLER

Om de risico's in onze toeleveringsketen in kaart te brengen, hebben we een risicoanalyse uitgevoerd, zowel op land- als op leveranciersniveau. 

De analyse was gebaseerd op de sectorrisico's van de Due Diligence Guidance for Promoting Responsible Supply Chains in the Apparel and Footwear Industry van de OESO. Aan de hand daarvan werden de specifieke landenrisico's beoordeeld op basis van betrouwbare, externe bronnen. Als externe bronnen werden bijvoorbeeld de ITUC Global Rights Index en de Environmental Performance Index gebruikt. Op leveranciersniveau werden mitigerende maatregelen en kennis van werkelijke negatieve effecten gebruikt om het individuele risico van elke leverancier te bepalen. 

De vastgestelde risico's zijn beoordeeld en geprioriteerd naar waarschijnlijkheid van optreden, ernst en ons vermogen tot beïnvloeding. 

 Bij de risicoanalyse hebben we risico's vastgesteld op het gebied van werktijden, lonen en corruptie in de confectiebedrijven en deze dienovereenkomstig geprioriteerd. Om deze risico's effectief en adequaat tegen te gaan, vertrouwen we in de eerste plaats op een persoonlijke uitwisseling met onze leveranciers door regelmatige bezoeken en bewustmaking van de negatieve gevolgen op managementniveau. 

Tegelijkertijd bekijken we onze eigen inkooppraktijken op aspecten die de risico's van werktijden en lonen kunnen vergroten. Om de effectiviteit van onze maatregelen te waarborgen, maken we ook gebruik van de selectieve beoordeling met sociale audits door onafhankelijke derden.

Op het gebied van natte processen is prioriteit gegeven aan de risico's van gevaarlijke chemicaliën, waterverbruik en -vervuiling, en broeikasgasemissies. Naast de naleving van plaatselijke wetten, vertrouwen we op opleiding en training om voorlichting te geven over de omgang met chemicaliën en mogelijkheden om het waterverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en risico's te minimaliseren.

We bevorderen ook de implementatie van de OEKO-TEX® STeP certificering bij onze leveranciers die werken in ververijen en afwerkingsprocessen. Naast sociale aspecten omvat deze certificering ook strenge, ecologische limieten en gaat ze in op waterverbruik en vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen.

Wij vertrouwen erop dat deze maatregelen onze geïdentificeerde risico's tot een minimum zullen beperken en ons in staat zullen stellen onze hoge sociale en milieunormen in onze toeleveringsketen verder toe te passen.

[Versie 1 | Vanaf: 09.12.2022]

Rapportage Green Button 2.0

Door middel van dit rapport communiceert KÜBLER jaarlijks publiekelijk en op een voor de doelgroep geschikte manier over de uitvoering van haar corporate due diligence-verplichtingen in de eigen textiel toeleveringsketens.

RapportageRapportage (VK)